תנאי השימוש

 1. כללי
  1. ברוכים הבאים לאתר פרויקט חתונה dev.barbarabeauty.co.il ("האתר"). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). הגלישה והשימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש. אנא קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו מעידים על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלו. באם הינכם מתחת לגיל 18, אנא קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריכם (או אפוטרופוס אחר). אם אינכם (או הוריכם אינם) מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או כל חלק מהם, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה. הנכם רשאים להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן אחר, אלא אם כן קיבלתם את הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).
  2. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין מפעילי האתר ("בעלים") לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר ("משתמש").
   מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.
   השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד.
  3. באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד לרבות בתחומי החתונות והאירועים ("התכנים"), במסגרת התכנים תוכלו למצוא באתר מידע ופרטים ביחס לנותני שירות ו/או בתי עסק מתחום האירועים ("בתי עסק"). בכפוף לתנאי השימוש, תוכלו לבצע חיפוש ואיתור של בתי עסק לפי פרמטרים שונים, לגלוש באתרי בית של בתי עסק המתארחים באתר, לפרסם ביקורות וחוות דעת על בתי עסק ("חוות דעת"), להירשם כחברי מועדון פרויקט חתונה ולהשתמש במגוון שירותי האתר השונים ( "השירותים").
  4. מפעילי האתר שומרים לעמם את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעת מסר קצר (SMS).
   מפעילי האתר שומרים לעמם את הזכות לשנות את המבנה, המראה והשירותים שהאתר מציע, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל, בלא צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מטבעם, שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזאת כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 2. הרשמה לאתר
  1. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרשו למסור מידע אישי עליכם ועל בן/בת זוגכם, כגון: שם, תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, טלפון ("נתונים"). משתמש אשר ביצע את תהליך ההרשמה יקרא "משתמש רשום".חלק מהנתונים שתתבקשו למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו. פרטי החובה יסומנו באופן מפורש.
  2. הנתונים שיימסרו ישמרו במאגר המידע של האתר. החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל המשתמשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או הודעת מסר קצר (SMS)), לרבות דברי פרסומת של מפרסמים שונים.
  3. משתמש רשום יהא רשאי לפנות לחברה בכתב בכל עת ולבקש להסיר את הנתונים ממאגר המידע, אולם חשוב לזכור כי לאחר הסרת הנתונים אותו משתמש לא יוכל לעשות שימוש בפעילויות ובשירותים הטעונים הרשמה.
  4. בעת ההרשמה יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה ("פרטי התחברות"). אין לעשות שימוש בפרטי התחברות של משתמש אחר בכוונה להתחזות אליו. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות, בכפוף לשיקול דעתם הבלעדית, לא לאשר שם משתמש אשר, לדעתם, אינו הולם או פוגע או מכל סיבה אחרת וללא נימוק.
  5. המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמור בסודיות את פרטי ההתחברות שלו. לבעלי האתר לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג' באמצעות פרטי ההתחברות של המשתמש.
 3. פורומים וחוות דעת באתר
  1. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר, לרבות בפורום ובחוות הדעת, המאפשרים למשתמשים להחליף מידע, תכנים ורשמים. פרסום חוות דעת פתוח לשימושם של כלל המשתמשים, בכפוף להזדהות באמצעות שם, תאריך ומקום החתונה וכתובת דוא"ל. פרסום הודעות בפורום פתוח למשתמשים רשומים בלבד. הצפייה בחוות הדעת ובהודעות המפורסמות בפורום פתוחה לצפייה לכלל המשתמשים.
  2. בעלי האתר אינם אחראים לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים לפורום ו/או נכתבו על-ידי משתמשים במסגרת חוות הדעת. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים בפורום ו/או במסגרת חוות הדעת והבעלים לאיהיו אחראים בעניין.
  3. בעלי האתר רשאים לבטל את הפורום ו/או חוות הדעת, וכן לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם, ללא הודעה מוקדמת.
  4. משתמש המבקש לפרסם חוות דעת באתר, יתייחס בחוות הדעת לבית העסק בלבד, על פי התרשמותו הסובייקטיבית בלבד וכל זאת בכפוף לקשר עסקי שנוצר בין המשתמש לבית העסק. אין לעשות שימוש בחוות הדעת למטרה אחרת מלבד המטרה הנ"ל. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לערוך כל חוות דעת שפורסמה, על פי שיקול דעתם.
  5. בעשותו שימוש באתר במסגרת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות פרסום בפורום ו/או בחוות דעת, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מכך והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, בוטה, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של בתי העסק ו/או צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה, כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות למשתמש; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
  6. חשוב לדעת כי ייתכן שהתכנים שמשתמשים מפרסמים בפורום ו/או בחוות הדעת אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים. בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לכם אם תפעלו על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בפורום ו/או בחוות הדעת.
  7. תכנים שיפורסמו בפורום ו/או בחוות הדעת יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. בעלי האתר לא ישאו כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בפורום ו/או בחוות הדעת, או לכל תוצאה שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל. בעלי האתר לא ישאו כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.
  8. יובהר, כי נציג מטעם בתי העסק נשוא חוות הדעת יהיה רשאי להגיב לפורום ו/או לחוות הדעת, בכפוף לתנאי השימוש.
  9. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבדוק את התכנים שמקורם במשתמשי האתר לפני פרסומם ואף לסרב לפרסם או להסיר מפרסום כל הודעה אשר, לדעתם מפרה איזה מהתנאים הנ"ל, עלולה לפגוע במשתמשים האחרים ו/או ברגשות הציבור ו/או בנותן שירות כלשהו ו/או בכל אדם ו/או גוף משפטי אשר עלול להיפגע בכל דרך מן ההודעה. אין באמור כדי להטיל כל אחריות על בעלי האתר. הבעלים לא ידרשו להודיע ו/או לנמק במקרה של סירוב פרסום או הסרה מפרסום של תכנים שמקורם במשתמשי האתר.
  10. התכנים באתר כוללים תכנים מקוריים של מפעילי האתר ו/או תכנים שמקורם במשתמשי האתר ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישיים. החברה מבקשת להבטיח כי הגלישה והשימוש באתר יהיו ידידותיים ונעימים לכל הגולשים. חופש הביטוי הוא אמנם מאבני היסוד של מדינת ישראל, אך כך גם שמירה על כבודו של הזולת ועל פרטיותו.
 4. היעדר מצגים והגבלת אחריות
  1. השימוש באתר, לרבות הקבלה והשימוש בשירותים, וההשתתפות בפורומים ובכל פעילות אחרת באתר הינה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר ניתן כמות שהוא (As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא.
  2. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם בעל מקצוע. לבתי עסק ו/או למשתמשים ו/או לצד שלישי לא תהיה כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא, לרבות תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר השימוש באתר, כלפי האתר ו/או החברה ו/או כלפי צוות הכותבים והעורכים המשתתפים בעריכתו. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
  3. מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן, למידע ולהודעות ולתגובות שיפורסמו במסגרת הפורום ו/או חוות הדעת.
  4. מפעילי האתר רשאים לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים את תנאי השימוש באתר ו/או עלולים לפגוע במשתמשים האחרים באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והם רשאים למחוק תכנים כאלו בכל עת.
  5. במטרה למנוע פגיעה באחרים, מפעילי האתר רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את התכנים המועלים על ידי המשתמשים לאתר לפני ו/או לאחר פרסומם, וכן לעשות כל פעולה על מנת להסיר ו/או להגביל ו/או לצמצם כל תוכן שיש בו ו/או שעשוי לפגוע באחרים. חל איסור על המשתמשים באתר לפרסם תכנים כגון התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות למשתמש המפרסם; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות מפעילי האתר לפקח ו/או לשלוט על המידע, התכנים, ההודעות, והחומרים האחרים המועלים על ידי המשתמשים באתר או אשר ניתן להשיגם באמצעות האתר. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לתכנים אלה, לתוכנם ונכונותם.
  7. בכל מקרה, לא יהיה בפעולותיהם של מפעילי האתר, לרבות בדיקת התכנים והמידע המועלים לאתר וביצוע כל פעולה לשם הסרה ו/או הגבלה ו/או צמצום התכנים והמידע כאמור כדי להטיל על מפעילי האתר אחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, ו/או ליצור התחייבות כלפי כל אדם ו/או אחר בקשר לתכנים שיופיעו ו/או שיוסרו מהאתר ו/או בקשר לפעולות שינקטו מפעילי האתר, בין היתר, כדי למנוע פעולות שעשויות לפגוע בזכויות של המשתמשים באתר ובזכויותיהם. האחריות הבלעדית לתכנים אלו ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמשים ו/או על הצד השלישי שהעלה תכנים אלו לאתר.
  8. חלק מהשירותים שמפעילי האתר נותנים מכילים קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים. מפעילי האתר אינם יכולים לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם בין במישרין ובין בעקיפין. הצבת המודעות, הקישורים לאתרי תוכן אחרים והמידע המסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. בפרסום באתר החברה אינה מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או השירותים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר מפנה אליהם, והסתמכות המשתמשים על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר או באתרים אליהם קיים קישור נעשה על אחריות המשתמשים בלבד. מפעילי האתר אינם ולא תהיה להם צד לעסקה שעשויה ו/או תתבצע בין המשתמש למפרסם ולא ישאו בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.
  9. מפעילי האתר לא ישאו באחריות ו/או יהיו ערבים לטעויות ו/או שגיאות במידע ו/או תכנים המוצגים באתר וכן לא תישא באחריות לשינויים שנעשו על ידה ו/או על ידי בתי העסק במידע ו/או בתכנים כאמור. מפעילי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק ו/או הוצאה בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות אותו מעניקים בעלי האתר.
  10. בעלי האתר אינם מתחייבים  כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה. העובדה שימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
  11. בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או עגמת נפש תוצאתי, נלווה, עקיף או ישיר (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות) שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הנוגע לאתר ו/או לשירותים, ביטולם, הגבלתם או הפסקתם אף אם מפעילי האתר או שליחיו או נציגיו ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, למשתמש ו/ואו לצד שלישי כלשהו. למניעת ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירותים על ידי מפעילי האתר תלויה, בין היתר בצדדים שלישיים ומפעילי האתר אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן /או הפסד ו/או הוצאות שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לרכוש של מי מהנ"ל כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. מפעילי האתר אינם אחראים  לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או כל יישומים אחרים של המשתמש. החברה אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לדיוק ואמינות הנתונים המסופקים על ידי מפרסמי המודעות, לרבות על ידי צדדים שלישיים. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי השירותים הניתנים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסינים מפני גישה ללא הרשאה למחשבי הבעלים. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של מפעילי האתר כלפי המשתמש בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המשתמש לחברה, אם בכלל, עבור השירות באתר.
  12. ייתכן שגורמים שונים העושים שימוש בשירות (כולל משתמשים בלתי מורשים – "האקרים"), יפרסמו או יעבירו חומר פוגע או מגונה במסגרת השירות, והמשתמש ייחשף באופן בלתי רצוני למידע מעין זה. יתכן גם, אם כי הדבר הינו בגדר אפשרות רחוקה, שאחרים ישיגו מידע שנוגע למשתמש בשירות כתוצאה משימושו בשירותים, ושמקבל המידע ישתמש בו כדי לפגוע במשתמש זה. בעלי האתר אינם אחראים לשימוש בכל מידע אישי של המשתמש במסגרת השירות. על המשתמש לבחור בזהירות את סוג המידע שהוא מפרסם בשירות או מעביר לאחרים. מפעילי האתר מסייגים כל אחריות, ללא קשר לסוג הפעולה, למעשים או להימנעות ממעשה של משתמשים אחרים בשירות (לרבות משתמשים בלתי מורשים), בין אם המעשים או ההימנעות ממעשים התרחשו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך שהיא.
 5. קניין רוחני
  1. בעלי האתר הינם בעלי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים. במסגרת הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של החברה נכללים, בין היתר, העיצוב הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, הן המהותיים והן הצורניים, כל הטקסטים המופיעים בו, שם האתר, שם המתחם של האתר, הרעיון העומד בבסיס האתר וכן קבצים ויישומים שונים. אין לראות בתכנים ו/או בשירותים המסופקים באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.
  2. אין להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, התכנים, השירותים והלוחות בלא לקבל את הסכמתם, מראש ובכתב, של בעלי האתר.
  3. המשתמשים בפורום ו/או בחוות הדעת מצהירים בזאת כי ככל הידוע להם התכנים המועלים על ידם לפורום ו/או לחוות הדעת אינם מפרים כל דין ואינם מהווים עבירה, לרבות על פי חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או כל חוק אחר. כמו כן, המשתמשים מצהירים כי אין בהעלאת התכנים לאתר ו/או לפורום ו/או לחוות הדעת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
  4. בעלי האתר אינם טוענים לבעלות בתכנים שהמשתמש מוסר לפרסום באתר ("המפרסם"). יחד עם זאת, המפרסם מקנה לחברה רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולמפרסם לא תהא כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר לשימוש בתכנים כאמור לעיל בסעיף זה.
 6. אבטחת מידע ופרטיות
  1. מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש").
  2. בעלי האתר רשאים להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים באופן אישי. כמו כן רשאים בעלי החברה לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא"ל, בהודעת מסר קצר (SMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.
  3. מפעילי האתר מאבטחים את המידע המצוי באתר, בפורום ובחוות הדעת באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ביותר. על אף האמור, אין החברה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר, בפורום או בחוות הדעת.
 7. שיפוי
  1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.
 8. שונות
  1. בנוסף לכל האמור בתנאי השימוש באתר, המשתמשים באתר מתחייבים כי לא יעשו אחד או יותר מהדברים הבאים:
   1. יתחזו לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג הבעלים ו/או ימסרו תיאור מסולף או הצגה כוזבת של מוצר ו/או שירות ו/או קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או יטעינו, ישלחו או ישדרו כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על גולש או על גוף כלשהו.
   2. יטעינו, ישלחו או ישדרו כל חומר המכיל כל סוג של קוד מחשב המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.
   3. יאספו או יאגרו מידע על המשתמשים באתר לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או יפיצו דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או למשתמשים באתר.
   4. יציבו את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של בעלי החברה.
   5. יפריעו או יקטעו את פעולת האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה).
   6. יכללו קישור לאתר מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
   7. ישנו, יעבדו, יעתיקו, ישאבו מידע, יפרקו או ירכיבו מחדש כל אחד מרכיבי האתר.
   8. יאמרו או ירמזו כי הצהרותיהם זוכות לגיבוי ותמיכת בעלי האתר.
   9. יפגעו בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר לרבות עשיית שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת בעלי האתר בכתב ומראש.
   10. יעקבו אחר אדם או יטרידוהו בכל צורה שהיא.
  2. המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
  3. בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. המשתמש המבצע קישור, הצגה או פרסום של התכנים כאמור לעיל, נושא באחריות המלאה והבלעדית לכך, ומתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
  4. השימוש באתר וכן תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
  5. בעלי האתר יהיו רשאים להפסיק את השימוש שמשתמש עושה באתר, אם לא יעמוד במי מתנאי שימוש אלו, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות בעלי האתר על פי כל דין.
 9. פנה אלינו
  1. מפעילי האתר מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת האימייל הבאה: info@barbarabeauty.co.il

עודכן לאחרונה: 21 למאי, 2017

WhatsApp chat